Bran­za: Rze­mio­slo
Wy­miar cza­su pra­cy: Ca­ly etat
Lo­ka­li­za­cja: Of­fen­berg
Szu­ka­my od za­raz Sto­la­rza i Po­moc­ni­ka Sto­la­rza w miej­sco­wo­sci 94560 Of­fen­berg.

Two­je za­da­nia:

 • Cze­sci z drew­na wy­cia­gac z ma­szy­ny 
 • Spraw­dze­nie ja­ko­sci wy­ko­na­nych cze­sci oraz spraw­dze­nie uszko­dzen
 • Czysz­cze­nie ma­szyn
 • Pro­ste pra­ce po­moc­ni­cze

Wy­ma­ga­nia:

 • Rze­tel­nosc w wy­ko­ny­wa­niu obo­wiaz­kow
 • Do­swiad­cze­nie w pra­cy w te­amie 
 • Spraw­nosc fi­zycz­na oraz mo­zli­wosc pra­cy od cza­su do cza­su z cie­za­rem oko­lo 20kg

Two­je Za­le­ty Ze Wspol­pra­cy Z Ra­tys­bo­na:

 • Bo­nus po­wi­tal­ny 100€
 • Nie­skom­pli­ko­wa­na pro­ce­du­ra za­trud­nie­nia
 • Pra­ca na czas nie­okre­slo­ny
 • Nie­miec­ka umo­wa o pra­ce
 • Moż­li­wość pod­wy­zek
 • Moż­li­wosc za­li­czek
  Pre­mia świą­tecz­na
 • Pre­mia urlo­po­wa
 • Od­po­wied­nio do­pa­so­wa­na ofer­ta do pra­cow­ni­ka

Szcze­go­ly Ofer­ty

Ty­go­dnio­wy Czas Pra­cy:

40 go­dzin

Mo­zli­wa Da­ta Roz­po­cze­cia:

Od ra­zu

Wy­na­gro­dze­nie:

13,00€ / za go­dzi­ne i wy­zej w za­le­zno­sci od kwa­li­fi­ka­cji ‑sto­larz czy po­moc­nik sto­la­rza + die­ta dzien­na

Kon­takt:

Mo­ni­ka Woj­ciak

Bahn­ho­fstra­ße 32
94469 Deg­gen­dorf

info@ratisbona-zeitarbeit.pl

+49 (0) 991 371970 0
+49 (0) 991 371970 22

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Apli­kuj już te­raz na to sta­no­wi­sko

Pro­si­my o wy­pel­nie­nie for­mu­la­rza i za­la­cze­nie do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych.

Upuść pli­ki tu­taj lub klik­nij, aby prze­slaćMak­sy­mal­na 50 Pli­ki, 16 MB mak­sy­mal­ny roz­miar pli­ku
Do­zwo­lo­ne ty­py pli­ków: .pdf, .doc, .docx

Jestes zainteresowany?

Nie wahaj sie i aplikuj juz teraz!
Jezeli masz dodatkowe pytania, odpowiem bardzo chetnie na nie telefonicznie pod numerem +49 (0) 991 371970 0.

Aplikuj z wlasna inicjatywa!