Bran­za: Prze­mysl & Pro­duk­cja & Wy­kon­cze­nie
Wy­miar cza­su pra­cy: Ca­ly etat
Lo­ka­li­za­cja: Plat­tling

Szu­ka­my od za­raz pra­cow­ni­ka pro­duk­cji w bran­za sa­mo­cho­do­wa w 94447 Plat­tlin­gu. 

Two­je za­da­nia:

 • Od­po­wie­dzial­nosc za po­wie­rzo­ne za­da­nia
 • Ob­slu­ga sta­no­wisk pro­duk­cyj­nych
 • Ak­tyw­ne wspar­cie pro­duk­cji

Wy­ma­ga­nia:

 • Pierw­sze do­swiad­cze­nie na pro­duk­cji mi­le wi­dzia­ne
 • Go­to­wosc do na­uki no­wych za­dan
 • Go­to­wosc do pra­cy zmia­no­wej w sys­te­mie 3‑zmianowym
 • Je­ze­li nie miesz­kasz w Plat­tlin­gu wy­ma­ga­ne pra­wo jaz­dy i sa­mo­chod, aby do­je­chac do pra­cy
 • J. nie­miec­ki pod­sta­wo­wy

Two­je Za­le­ty Ze Wspol­pra­cy Z Ra­tys­bo­na:

 • Bo­nus po­wi­tal­ny 100€
 • Nie­skom­pli­ko­wa­na pro­ce­du­ra za­trud­nie­nia
 • Pra­ca na czas nie­okre­slo­ny
 • Nie­miec­ka umo­wa o pra­ce
 • Moż­li­wość pod­wy­zek
 • Moż­li­wosc za­li­czek
  Pre­mia świą­tecz­na
 • Pre­mia urlo­po­wa
 • Od­po­wied­nio do­pa­so­wa­na ofer­ta do pra­cow­ni­ka

Szcze­go­ly Ofer­ty

Ty­go­dnio­wy Czas Pra­cy:

40 go­dzin

Mo­zli­wa Da­ta Roz­po­cze­cia:

Od ra­zu

Wy­na­gro­dze­nie:

13,00€ / za go­dzi­ne plus 10€ do­dat­ku za dzien

Kon­takt:

Mo­ni­ka Woj­ciak

Bahn­ho­fstra­ße 32
94469 Deg­gen­dorf

info@ratisbona-zeitarbeit.pl

+49 (0) 991 371970 0
+49 (0) 991 371970 22

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Apli­kuj już te­raz na to sta­no­wi­sko

Pro­si­my o wy­pel­nie­nie for­mu­la­rza i za­la­cze­nie do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych.

Upuść pli­ki tu­taj lub klik­nij, aby prze­slaćMak­sy­mal­na 50 Pli­ki, 16 MB mak­sy­mal­ny roz­miar pli­ku
Do­zwo­lo­ne ty­py pli­ków: .pdf, .doc, .docx

Jestes zainteresowany?

Nie wahaj sie i aplikuj juz teraz!
Jezeli masz dodatkowe pytania, odpowiem bardzo chetnie na nie telefonicznie pod numerem +49 (0) 991 371970 0.

Aplikuj z wlasna inicjatywa!