Po­moc­nik Ma­ga­zy­nie­ra

Bran­za: Ma­ga­zyn & Lo­gi­sty­ka & Trans­port
Wy­miar cza­su pra­cy: Ca­ly etat
Lo­ka­li­za­cja: Plat­tling

Szu­ka­my od za­raz Po­moc­ni­ka na ma­ga­zyn w miej­sco­wo­sci 94447 Plat­tling.

Two­je za­da­nia:

 • Spraw­dza­nie to­wa­row przy­cho­dza­cych
 • Kon­tro­la to­wa­row wy­cho­dza­cych
 • Skla­do­wa­nie

Wy­ma­ga­nia:

 •  Do­swiad­cze­nie ja­ko pra­cow­nik ma­ga­zy­no­wy
 •  Spraw­nosc fi­zycz­na
 • J.niemiecki pod­sta­wo­wy

Two­je Za­le­ty Ze Wspol­pra­cy Z Ra­tys­bo­na:

 • Bo­nus po­wi­tal­ny 100€
 • Nie­skom­pli­ko­wa­na pro­ce­du­ra za­trud­nie­nia
 • Pra­ca na czas nie­okre­slo­ny
 • Nie­miec­ka umo­wa o pra­ce
 • Moż­li­wość pod­wy­zek
 • Moż­li­wosc za­li­czek
  Pre­mia świą­tecz­na
 • Pre­mia urlo­po­wa
 • Od­po­wied­nio do­pa­so­wa­na ofer­ta do pra­cow­ni­ka
Google Maps

Mit dem La­den der Kar­te ak­zep­tie­ren Sie die Da­ten­schut­zer­klärung von Go­ogle.
Mehr er­fah­ren

Kar­te la­den

Apli­kuj już te­raz na to sta­no­wi­sko

Pro­si­my o wy­pel­nie­nie for­mu­la­rza i za­la­cze­nie do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych.

Upuść pli­ki tu­taj lub klik­nij, aby prze­slaćMak­sy­mal­na 50 Pli­ki, 16 MB mak­sy­mal­ny roz­miar pli­ku
Do­zwo­lo­ne ty­py pli­ków: .pdf, .doc, .docx

Czy nie taka prace sobie wyobrazaleś?

Jeśli nie znalazleś odpowiedniej pracy na liście wakatów, po prostu wyślij nam niezamówiona aplikacje.
Sprawdzimy Twoje dokumenty i kwalifikacje i znajdziemy prace, która naprawde Ci odpowiada.