Bran­za: Prze­mysl & Pro­duk­cja & Wy­kon­cze­nie
Wy­miar cza­su pra­cy: Ca­ly etat
Lo­ka­li­za­cja: Plat­tling
Szu­ka­my od za­raz po­moc­ni­ka bu­do­wy ma­szyn w miej­sco­wo­sci 94447 Plat­tling.

Two­je za­da­nia:

 • Bu­do­wa i uru­cho­mie­nie urzą­dzeń, ma­szyn i sys­te­mów – we­wnętrz­nie jak i na miej­scu u klien­ta
 • Wstęp­ny mon­taż we­wnętrz­nych pod­ze­spo­łów
 • Ko­or­dy­na­cja mon­ta­zu i in­sta­la­cji
 • Do­bra or­ga­ni­za­cja
 • Mel­do­wa­nie ble­dow
 • Kon­tro­la ja­ko­sci

Wy­ma­ga­nia:

 • Do­swiad­cze­nie w bran­zy be­dzie atu­tem
 • Wie­dza tech­nicz­na 
 • Do­klad­nosc przy wy­ko­ny­wa­niu obo­wiaz­kow
 • Go­to­wosc do na­uki no­wych rze­czy
 • W przy­pad­ku mon­te­ra umie­jet­nosc czy­ta­nia ry­sun­ku tech­nicz­ne­go

Two­je Za­le­ty Ze Wspol­pra­cy Z Ra­tys­bo­na:

 • Bo­nus po­wi­tal­ny 100€
 • Nie­skom­pli­ko­wa­na pro­ce­du­ra za­trud­nie­nia
 • Pra­ca na czas nie­okre­slo­ny
 • Nie­miec­ka umo­wa o pra­ce
 • Moż­li­wość pod­wy­zek
 • Moż­li­wosc za­li­czek
  Pre­mia świą­tecz­na
 • Pre­mia urlo­po­wa
 • Od­po­wied­nio do­pa­so­wa­na ofer­ta do pra­cow­ni­ka

Szcze­go­ly Ofer­ty

Ty­go­dnio­wy Czas Pra­cy:

40 go­dzin

Mo­zli­wa Da­ta Roz­po­cze­cia:

Od ra­zu

Wy­na­gro­dze­nie:

Od 1700€ / net­to przy 1 Kla­sie po­dat­ko­wej

Kon­takt:

Mo­ni­ka Woj­ciak

Bahn­ho­fstra­ße 32
94469 Deg­gen­dorf

info@ratisbona-zeitarbeit.pl

+49 (0) 991 371970 0
+49 (0) 991 371970 22

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Apli­kuj już te­raz na to sta­no­wi­sko

Pro­si­my o wy­pel­nie­nie for­mu­la­rza i za­la­cze­nie do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych.

Upuść pli­ki tu­taj lub klik­nij, aby prze­slaćMak­sy­mal­na 50 Pli­ki, 16 MB mak­sy­mal­ny roz­miar pli­ku
Do­zwo­lo­ne ty­py pli­ków: .pdf, .doc, .docx

Jestes zainteresowany?

Nie wahaj sie i aplikuj juz teraz!
Jezeli masz dodatkowe pytania, odpowiem bardzo chetnie na nie telefonicznie pod numerem +49 (0) 991 371970 0.

Aplikuj z wlasna inicjatywa!