Bran­za: Ma­ga­zyn & Lo­gi­sty­ka & Trans­port
Wy­miar cza­su pra­cy: Ca­ly etat
Lo­ka­li­za­cja: Deg­gen­dorf

Szu­ka­my od za­raz ope­ra­to­ra woz­ka wi­dlo­we­go w miej­sco­wo­sci 94469 Deg­gen­dorf.

Two­je za­da­nia:

 • Kon­tro­la przy­cho­dza­cych to­wa­row
 • Kon­tro­la wy­cho­dza­cych to­wa­row
 • Skla­do­wa­nie
 • Pra­ca na woz­ku wi­dlo­wym

Wy­ma­ga­nia:

 • Do­swiad­cze­nie w pra­cy na ma­ga­zy­nie
 • Upraw­nie­nia na woz­ki wi­dlo­we
 • Do­swiad­cze­nie na woz­kach wi­dlo­wych
 • Go­to­wosc do pra­cy na zmia­nie noc­nej

Two­je Za­le­ty Ze Wspol­pra­cy Z Ra­tys­bo­na:

 • Bo­nus po­wi­tal­ny 100€
 • Nie­skom­pli­ko­wa­na pro­ce­du­ra za­trud­nie­nia
 • Pra­ca na czas nie­okre­slo­ny
 • Nie­miec­ka umo­wa o pra­ce
 • Moż­li­wość pod­wy­zek
 • Moż­li­wosc za­li­czek
  Pre­mia świą­tecz­na
 • Pre­mia urlo­po­wa
 • Od­po­wied­nio do­pa­so­wa­na ofer­ta do pra­cow­ni­ka

Szcze­go­ly Ofer­ty

Ty­go­dnio­wy Czas Pra­cy:

40 go­dzin

Mo­zli­wa Da­ta Roz­po­cze­cia:

Od ra­zu

Wy­na­gro­dze­nie:

13,50€ / za go­dzi­ne plus die­ta dzien­na

Kon­takt:

Mo­ni­ka Woj­ciak

Bahn­ho­fstra­ße 32
94469 Deg­gen­dorf

info@ratisbona-zeitarbeit.pl

+49 (0) 991 371970 0
+49 (0) 991 371970 22

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Apli­kuj już te­raz na to sta­no­wi­sko

Pro­si­my o wy­pel­nie­nie for­mu­la­rza i za­la­cze­nie do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych.

Upuść pli­ki tu­taj lub klik­nij, aby prze­slaćMak­sy­mal­na 50 Pli­ki, 16 MB mak­sy­mal­ny roz­miar pli­ku
Do­zwo­lo­ne ty­py pli­ków: .pdf, .doc, .docx

Jestes zainteresowany?

Nie wahaj sie i aplikuj juz teraz!
Jezeli masz dodatkowe pytania, odpowiem bardzo chetnie na nie telefonicznie pod numerem +49 (0) 991 371970 0.

Aplikuj z wlasna inicjatywa!