Od­cisk

Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it GmbH
Prüfe­nin­ger Schlo­ßstra­ße 73 f
93051 Re­gens­burg

Dy­rek­tor za­rza­dza­ja­cy: Dipl.-Betriebswirt (FH) Nor­bert Me­ier, Adam Franz
Sie­dzi­ba fir­my: 93051 Re­gens­burg

Wla­ści­wy or­gan nad­zor­czy:

Bun­de­sa­gen­tur für Ar­be­it
Re­gio­nal­di­rek­tion Bay­ern

Re­gens­bur­ger Stra­ße 100
90478 Nürn­berg

Han­del­sre­gi­ster: HRB 5603
Re­gi­ster­ge­richt Re­gens­burg

Fi­nan­zamt Re­gens­burg
USt-IdNr. 162808707

Te­le­fon:  09 41 – 28 07 86 0     Fax:  09 41 – 28 07 86 10

1. TREŚĆ OFER­TY IN­TER­NE­TO­WEJ
Au­tor za­strze­ga, że nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ak­tu­al­ność, po­praw­ność, kom­plet­ność
lub ja­kość do­star­cza­nych in­for­ma­cji. Rosz­cze­nia z ty­tu­łu od­po­wie­dzial­no­ści wo­bec au­to­ra
któ­re od­no­szą się do szkód ma­te­rial­nych lub nie­ma­te­rial­nych spo­wo­do­wa­nych przez wy­ko­rzy­sta­nie lub nie­wy­ko­rzy­sta­nie in­for­ma­cji
lub nie­wy­ko­rzy­sta­nie do­star­czo­nych in­for­ma­cji lub wy­ko­rzy­sta­nie nie­pra­wi­dło­wych lub nie­peł­nych in­for­ma­cji są
i nie­peł­nej in­for­ma­cji są za­sad­ni­czo wy­klu­czo­ne,
lub ra­żą­ce za­nie­dba­nie ze stro­ny au­to­ra moż­na udo­wod­nić.
za­nie­dba­nia ze stro­ny au­to­ra. Wszyst­kie ofer­ty mo­gą ulec zmia­nie i są nie­wią­żą­ce. Au­tor za­strze­ga so­bie wy­raź­nie
czę­ści stron lub ca­ło­ści pu­bli­ka­cji bez osob­ne­go ogło­sze­nia.
czę­ści stron lub ca­ła pu­bli­ka­cja wraz ze wszyst­ki­mi ofer­ta­mi i in­for­ma­cja­mi mo­że zo­stać roz­sze­rzo­na, zmie­nio­na lub czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie usu­nię­ta przez au­to­ra bez uprzed­nie­go po­wia­do­mie­nia.

2. OD­NIE­SIE­NIA I LIN­KI
W przy­pad­ku bez­po­śred­nich lub po­śred­nich od­nie­sień do ze­wnętrz­nych stron in­ter­ne­to­wych (“lin­ków”),
któ­re le­żą po­za za­kre­sem od­po­wie­dzial­no­ści au­to­ra, zo­bo­wią­za­nie do od­po­wie­dzial­no­ści by­ło­by
od­po­wie­dzial­ność wcho­dzi­ła­by w ży­cie tyl­ko wte­dy, gdy au­to­ro­wi zna­na jest treść i moż­li­we jest
tre­ści i by­ło­by tech­nicz­nie moż­li­we i uza­sad­nio­ne, aby au­tor
aby za­po­biec uży­ciu w przy­pad­ku nie­le­gal­nych tre­ści. Au­tor oświad­cza za­tem.
że w mo­men­cie two­rze­nia lin­ków, stro­ny te by­ły wol­ne od nie­le­gal­nych tre­ści.
po­łą­czo­ne stro­ny by­ły wol­ne od nie­le­gal­nych tre­ści. Au­tor nie ma wpły­wu na
ak­tu­al­ny i przy­szły wy­gląd oraz za­war­tość stron, do któ­rych pro­wa­dzą lin­ki.
stro­ny po­łą­czo­ne. Dla­te­go też dy­stan­su­je się on wy­raź­nie od wszyst­kich tre­ści wszyst­kich stron, do któ­rych pro­wa­dzą lin­ki.
wszyst­kich po­łą­czo­nych stron, któ­re zo­sta­ły zmie­nio­ne po utwo­rze­niu lin­ku. Ten
oświad­cze­nie do­ty­czy wszyst­kich lin­ków i od­no­śni­ków umiesz­czo­nych w ob­rę­bie wła­snej sie­ci in­ter­ne­to­wej
lin­ków i od­no­śni­ków, a tak­że do ze­wnętrz­nych wpi­sów w za­ło­żo­nych przez au­to­ra księ­gach go­ści, fo­rach dys­ku­syj­nych i li­stach ma­ilin­go­wych,
fo­ra dys­ku­syj­ne i li­sty ma­ilin­go­we za­ło­żo­ne przez au­to­ra. Au­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za nie­le­gal­ne, błęd­ne lub nie­peł­ne
a w szcze­gól­no­ści za szko­dy wy­ni­ka­ją­ce z wy­ko­rzy­sta­nia lub nie­wy­ko­rzy­sta­nia ta­kich in­for­ma­cji.
za wy­ko­rzy­sta­nie lub nie­wy­ko­rzy­sta­nie ta­kich in­for­ma­cji od­po­wie­dzial­ność po­no­si wy­łącz­nie do­staw­ca stro­ny, do któ­rej pro­wa­dzi link.
do­staw­ca stro­ny, do któ­rej na­stę­pu­je ode­sła­nie, a nie stro­na, któ­ra je­dy­nie od­sy­ła do
do da­nej pu­bli­ka­cji po­przez lin­ki.

3. PRA­WO AU­TOR­SKIE I PRA­WO ZNA­KÓW TO­WA­RO­WYCH
Au­tor sta­ra się re­spek­to­wać pra­wa au­tor­skie do gra­fik, do­ku­men­tów dźwię­ko­wych, se­kwen­cji wi­deo i tek­stów wy­ko­rzy­sty­wa­nych we wszyst­kich pu­bli­ka­cjach,
do­ku­men­tów, se­kwen­cji wi­deo i tek­stów wy­ko­rzy­sty­wa­nych we wszyst­kich pu­bli­ka­cjach, a tak­że do sto­so­wa­nia gra­fi­ki, dźwię­ku
do­ku­men­tów, se­kwen­cji wi­deo i tek­stów wy­two­rzo­nych przez sie­bie lub do ko­rzy­sta­nia z wol­nych od li­cen­cji gra­fik, do­ku­men­tów dźwię­ko­wych, se­kwen­cji wi­deo i tek­stów,
se­kwen­cje wi­deo i tek­sty. Wszyst­kie zna­ki to­wa­ro­we wy­mie­nio­ne w
i ewen­tu­al­nie chro­nio­ne przez oso­by trze­cie, pod­le­ga­ją bez ogra­ni­czeń po­sta­no­wie­niom od­po­wied­nich
prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa o zna­kach to­wa­ro­wych oraz pra­wa wła­sno­ści po­szcze­gól­nych za­re­je­stro­wa­nych
za­re­je­stro­wa­ny wła­ści­ciel. Sa­mo wy­mie­nie­nie zna­ku to­wa­ro­we­go nie ozna­cza, że nie jest on chro­nio­ny pra­wa­mi osób trze­cich,
że zna­ki to­wa­ro­we nie są chro­nio­ne pra­wa­mi osób trze­cich! Pra­wa au­tor­skie do pu­bli­ko­wa­nych obiek­tów
stwo­rzo­ne przez sa­me­go au­to­ra po­zo­sta­ją wy­łącz­nie w ge­stii au­to­ra stron. Wszel­kie po­wie­la­nie
lub wy­ko­rzy­sta­nie ta­kich gra­fik, do­ku­men­tów dźwię­ko­wych, se­kwen­cji wi­deo i tek­stów w in­nych
pu­bli­ka­cji elek­tro­nicz­nych lub dru­ko­wa­nych jest za­bro­nio­ne bez wy­raź­nej zgo­dy au­to­ra.

4. WAŻ­NOŚĆ PRAW­NA NI­NIEJ­SZE­GO ZA­STRZE­ŻE­NIA
Ni­niej­sze wy­łą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści na­le­ży trak­to­wać ja­ko część pu­bli­ka­cji in­ter­ne­to­wej, z któ­rej zo­sta­li Pań­stwo skie­ro­wa­ni.
do tej stro­ny. Je­że­li czę­ści lub po­szcze­gól­ne sfor­mu­ło­wa­nia ni­niej­sze­go tek­stu nie są, już nie są lub nie są
sy­tu­acja praw­na nie po­win­na, już nie od­po­wia­da lub nie od­po­wia­da w ca­ło­ści, po­zo­sta­łe czę­ści
po­zo­sta­łe czę­ści do­ku­men­tu po­zo­sta­ją nie­na­ru­szo­ne w swej tre­ści i waż­no­ści.

DI­SC­LA­IMER:
OD­PO­WIE­DZIAL­NOŚĆ ZA TREŚĆ
Za­war­tość na­szych stron zo­sta­ła stwo­rzo­na z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią. Nie mo­że­my jed­nak za­gwa­ran­to­wać do­kład­no­ści, kom­plet­no­ści i ak­tu­al­no­ści tre­ści. Ja­ko usłu­go­daw­ca je­ste­śmy od­po­wie­dzial­ni za wła­sne tre­ści na tych stro­nach zgod­nie z ogól­ny­mi prze­pi­sa­mi § 7 ust. 1 nie­miec­kiej usta­wy o te­le­me­diach (TMG). Zgod­nie z §§ 8 do 10 TMG nie je­ste­śmy jed­nak zo­bo­wią­za­ni ja­ko usłu­go­daw­ca do mo­ni­to­ro­wa­nia prze­sy­ła­nych lub prze­cho­wy­wa­nych in­for­ma­cji osób trze­cich ani do ba­da­nia oko­licz­no­ści wska­zu­ją­cych na nie­le­gal­ną dzia­łal­ność. Zo­bo­wią­za­nia do usu­nię­cia lub za­blo­ko­wa­nia wy­ko­rzy­sta­nia in­for­ma­cji zgod­nie z ogól­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa po­zo­sta­ją nie­na­ru­szo­ne. Od­po­wie­dzial­ność w tym za­kre­sie jest jed­nak moż­li­wa do­pie­ro od mo­men­tu po­wzię­cia wia­do­mo­ści o kon­kret­nym na­ru­sze­niu pra­wa. Je­śli do­wie­my się o ta­kich na­ru­sze­niach, na­tych­miast usu­nie­my od­po­wied­nie tre­ści.

OD­PO­WIE­DZIAL­NOŚĆ ZA LIN­KI
Na­sza stro­na za­wie­ra lin­ki do ze­wnętrz­nych stron in­ter­ne­to­wych osób trze­cich, na któ­rych treść nie ma­my wpły­wu. Dla­te­go nie mo­że­my prze­jąć żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za te ze­wnętrz­ne tre­ści. Za treść stron, do któ­rych pro­wa­dzą lin­ki, od­po­wia­da za­wsze da­ny ofe­rent lub ope­ra­tor tych stron. Pod­lin­ko­wa­ne stro­ny zo­sta­ły spraw­dzo­ne pod ką­tem ewen­tu­al­nych na­ru­szeń pra­wa w mo­men­cie umiesz­cza­nia lin­ków. Nie­le­gal­ne tre­ści nie by­ły roz­po­zna­wal­ne w mo­men­cie lin­ko­wa­nia. Sta­łe mo­ni­to­ro­wa­nie tre­ści stron, do któ­rych pro­wa­dzą lin­ki, nie jest jed­nak uza­sad­nio­ne bez kon­kret­nych prze­sła­nek wska­zu­ją­cych na na­ru­sze­nie pra­wa. W przy­pad­ku po­wzię­cia in­for­ma­cji o na­ru­sze­niu pra­wa, nie­zwłocz­nie usu­nie­my ta­kie lin­ki.

CO­PY­RI­GHT
Tre­ści i dzie­ła na tych stro­nach stwo­rzo­ne przez ope­ra­to­rów stron pod­le­ga­ją nie­miec­kie­mu pra­wu au­tor­skie­mu. Po­wie­la­nie, prze­twa­rza­nie, roz­po­wszech­nia­nie lub ja­ka­kol­wiek for­ma ko­mer­cja­li­za­cji ta­kich ma­te­ria­łów wy­kra­cza­ją­ca po­za za­kres pra­wa au­tor­skie­go wy­ma­ga uprzed­niej pi­sem­nej zgo­dy ich au­to­ra lub twór­cy. Po­bie­ra­nie i ko­pio­wa­nie tej stro­ny jest do­zwo­lo­ne tyl­ko do pry­wat­ne­go, nie­ko­mer­cyj­ne­go użyt­ku. O ile tre­ści za­war­te na tej stro­nie nie zo­sta­ły stwo­rzo­ne przez ope­ra­to­ra, prze­strze­ga­ne są pra­wa au­tor­skie osób trze­cich. W szcze­gól­no­ści tre­ści osób trze­cich są ozna­czo­ne ja­ko ta­kie. Je­śli mi­mo to do­wie­dzą się Pań­stwo o na­ru­sze­niu praw au­tor­skich, pro­si­my o po­in­for­mo­wa­nie nas o tym. Je­śli do­wie­my się o ja­kich­kol­wiek na­ru­sze­niach, na­tych­miast usu­nie­my ta­kie tre­ści.

OCHRO­NA DA­NYCH
Z re­gu­ły moż­li­we jest ko­rzy­sta­nie z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej bez po­da­wa­nia da­nych oso­bo­wych. Je­śli na na­szych stro­nach zbie­ra­ne są da­ne oso­bo­we (np. na­zwi­sko, ad­res lub ad­re­sy e‑mail), to w mia­rę moż­li­wo­ści od­by­wa się to za­wsze na za­sa­dzie do­bro­wol­no­ści. Da­ne te nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne oso­bom trze­cim bez Pań­stwa wy­raź­nej zgo­dy.

Zwra­ca­my uwa­gę, że trans­mi­sja da­nych w In­ter­ne­cie (np. ko­mu­ni­ka­cja za po­mo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej) mo­że po­sia­dać lu­ki bez­pie­czeń­stwa. Cał­ko­wi­ta ochro­na da­nych przed do­stę­pem osób trze­cich nie jest moż­li­wa.

Ni­niej­szym wy­raź­nie za­bra­nia się wy­ko­rzy­sty­wa­nia da­nych kon­tak­to­wych opu­bli­ko­wa­nych w ra­mach obo­wiąz­ku na­dru­ku przez oso­by trze­cie w ce­lu prze­sy­ła­nia ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych i in­for­ma­cyj­nych, któ­re nie zo­sta­ły wy­raź­nie za­mó­wio­ne. Ope­ra­to­rzy stron za­strze­ga­ją so­bie wy­raź­nie pra­wo do pod­ję­cia kro­ków praw­nych w przy­pad­ku nie­za­mó­wio­ne­go prze­sy­ła­nia in­for­ma­cji re­kla­mo­wych, np. w for­mie spa­mu.

PO­LI­TY­KA PRY­WAT­NO­ŚCI W ZA­KRE­SIE KO­RZY­STA­NIA Z WTYCZ­KI FA­CE­BO­OK (LI­KE BUT­TON)
Na na­szych stro­nach zin­te­gro­wa­ne są wtycz­ki sie­ci spo­łecz­no­ścio­wej Fa­ce­bo­ok, 1601 So­uth Ca­li­for­nia Ave­nue, Pa­lo Al­to, CA 94304, USA. Wtycz­ki Fa­ce­bo­oka moż­na roz­po­znać po lo­go Fa­ce­bo­oka lub przy­ci­sku “Lu­bię to” (“Li­ke”) na na­szej stro­nie. Prze­gląd wty­czek do Fa­ce­bo­oka znaj­dziesz tu­taj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kie­dy od­wie­dzasz na­sze stro­ny, po­mię­dzy Two­ją prze­glą­dar­ką a ser­we­rem Fa­ce­bo­oka na­wią­zy­wa­ne jest bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie za po­śred­nic­twem wtycz­ki. Fa­ce­bo­ok otrzy­mu­je w ten spo­sób in­for­ma­cję, że od­wie­dzi­li Pań­stwo na­szą stro­nę wraz z ad­re­sem IP. Je­śli klik­niesz przy­cisk “Lu­bię to” na Fa­ce­bo­oku, bę­dąc za­lo­go­wa­nym na swo­im kon­cie na Fa­ce­bo­oku, mo­żesz po­łą­czyć za­war­tość na­szych stron na swo­im pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Dzię­ki te­mu Fa­ce­bo­ok mo­że po­wią­zać wi­zy­tę na na­szych stro­nach z Two­im kon­tem użyt­kow­ni­ka. Pra­gnie­my za­zna­czyć, że my, ja­ko do­staw­ca stron, nie ma­my wie­dzy na te­mat tre­ści prze­ka­zy­wa­nych da­nych ani ich wy­ko­rzy­sta­nia przez Fa­ce­bo­ok. Wię­cej in­for­ma­cji na ten te­mat moż­na zna­leźć w oświad­cze­niu o ochro­nie da­nych oso­bo­wych na fa­ce­bo­oku pod ad­re­sem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Je­śli nie ży­czą so­bie Pań­stwo, aby Fa­ce­bo­ok mógł po­wią­zać Pań­stwa wi­zy­tę na na­szych stro­nach z Pań­stwa kon­tem użyt­kow­ni­ka na Fa­ce­bo­oku, pro­si­my o wy­lo­go­wa­nie się z kon­ta użyt­kow­ni­ka na Fa­ce­bo­oku.

PO­LI­TY­KA PRY­WAT­NO­ŚCI W ZA­KRE­SIE KO­RZY­STA­NIA Z GO­OGLE ANA­LY­TICS
Ta stro­na in­ter­ne­to­wa ko­rzy­sta z Go­ogle Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy in­ter­ne­to­wej świad­czo­nej przez Go­ogle, Inc (“Go­ogle”). Go­ogle Ana­ly­tics uży­wa “co­okies”, czy­li pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka, aby po­móc wi­try­nie ana­li­zo­wać spo­sób, w ja­ki użyt­kow­ni­cy z niej ko­rzy­sta­ją. In­for­ma­cje ge­ne­ro­wa­ne przez plik co­okie na te­mat ko­rzy­sta­nia przez Pań­stwa z tej stro­ny in­ter­ne­to­wej są za­zwy­czaj prze­ka­zy­wa­ne na ser­wer Go­ogle w USA i tam prze­cho­wy­wa­ne. W przy­pad­ku ak­ty­wa­cji ano­ni­mi­za­cji IP na tej stro­nie in­ter­ne­to­wej, Pań­stwa ad­res IP zo­sta­nie jed­nak wcze­śniej skró­co­ny przez Go­ogle w kra­jach człon­kow­skich Unii Eu­ro­pej­skiej lub w in­nych kra­jach, któ­re za­war­ły po­ro­zu­mie­nie o Eu­ro­pej­skim Ob­sza­rze Go­spo­dar­czym.

Tyl­ko w wy­jąt­ko­wych przy­pad­kach peł­ny ad­res IP zo­sta­nie prze­ka­za­ny na ser­wer Go­ogle w USA i tam skró­co­ny. Na zle­ce­nie ope­ra­to­ra tej stro­ny in­ter­ne­to­wej Go­ogle bę­dzie ko­rzy­stał z tych in­for­ma­cji w ce­lu oce­ny ko­rzy­sta­nia z tej stro­ny in­ter­ne­to­wej przez użyt­kow­ni­ka, spo­rzą­dza­nia ra­por­tów do­ty­czą­cych ak­tyw­no­ści na stro­nie in­ter­ne­to­wej oraz świad­cze­nia in­nych usług zwią­za­nych z ak­tyw­no­ścią na stro­nie in­ter­ne­to­wej i ko­rzy­sta­niem z In­ter­ne­tu na rzecz ope­ra­to­ra stro­ny in­ter­ne­to­wej. Ad­res IP prze­ka­zy­wa­ny przez Pań­stwa prze­glą­dar­kę w ra­mach Go­ogle Ana­ly­tics nie bę­dzie łą­czo­ny z in­ny­mi da­ny­mi Go­ogle.

Użyt­kow­nik mo­że zre­zy­gno­wać z co­okies wy­bie­ra­jąc od­po­wied­nie usta­wie­nia w swo­jej prze­glą­dar­ce, jed­nak na­le­ży pa­mię­tać, że w ta­kim przy­pad­ku mo­że nie być w sta­nie ko­rzy­stać z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści tej stro­ny. Po­nad­to mo­gą Pań­stwo za­po­biec gro­ma­dze­niu da­nych ge­ne­ro­wa­nych przez co­okie i zwią­za­nych z ko­rzy­sta­niem przez Pań­stwa ze stro­ny in­ter­ne­to­wej (w tym Pań­stwa ad­re­su IP) dla Go­ogle oraz prze­twa­rza­niu tych da­nych przez Go­ogle, po­bie­ra­jąc i in­sta­lu­jąc wtycz­kę do prze­glą­dar­ki do­stęp­ną pod na­stę­pu­ją­cym lin­kiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

PO­LI­TY­KA PRY­WAT­NO­ŚCI W ZA­KRE­SIE KO­RZY­STA­NIA Z GO­OGLE AD­SEN­SE
Ta stro­na ko­rzy­sta z Go­ogle Ad­Sen­se, usłu­gi in­te­gra­cji re­klam fir­my Go­ogle Inc (“Go­ogle”). Go­ogle Ad­Sen­se wy­ko­rzy­stu­je “co­okies”, czy­li pli­ki tek­sto­we umiesz­cza­ne na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka, któ­re po­ma­ga­ją wi­try­nie ana­li­zo­wać spo­sób, w ja­ki użyt­kow­ni­cy z niej ko­rzy­sta­ją. Go­ogle Ad­Sen­se wy­ko­rzy­stu­je rów­nież tzw. web be­acons (nie­wi­docz­ne gra­fi­ki). Dzię­ki tym sy­gna­łom na­wi­ga­cyj­nym moż­na ana­li­zo­wać in­for­ma­cje ta­kie jak ruch od­wie­dza­ją­cych na tych stro­nach.

In­for­ma­cje ge­ne­ro­wa­ne przez pli­ki co­okie i sy­gna­li­za­to­ry WWW do­ty­czą­ce ko­rzy­sta­nia z tej stro­ny in­ter­ne­to­wej (w tym ad­res IP) oraz do­star­cza­nia for­ma­tów re­kla­mo­wych bę­dą prze­ka­zy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez Go­ogle na ser­we­rach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. In­for­ma­cje te mo­gą być prze­ka­zy­wa­ne przez Go­ogle part­ne­rom umow­nym Go­ogle. Go­ogle nie łą­czy jed­nak ad­re­su IP użyt­kow­ni­ka z in­ny­mi da­ny­mi za­pi­sa­ny­mi przez użyt­kow­ni­ka.

Użyt­kow­nik mo­że zre­zy­gno­wać z co­okies wy­bie­ra­jąc od­po­wied­nie usta­wie­nia w swo­jej prze­glą­dar­ce, jed­nak na­le­ży pa­mię­tać, że w ta­kim przy­pad­ku mo­że nie być w sta­nie ko­rzy­stać z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści tej stro­ny. Ko­rzy­sta­jąc z tej stro­ny in­ter­ne­to­wej, wy­ra­ża­ją Pań­stwo zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Go­ogle do­ty­czą­cych Pań­stwa da­nych w spo­sób i w ce­lach okre­ślo­nych po­wy­żej.

PO­LI­TY­KA PRY­WAT­NO­ŚCI DO­TY­CZĄ­CA KO­RZY­STA­NIA Z GO­OGLE +1
Gro­ma­dze­nie i udo­stęp­nia­nie in­for­ma­cji:
Za po­mo­cą przy­ci­sku Go­ogle +1 mo­żesz pu­bli­ko­wać in­for­ma­cje na ca­łym świe­cie. za po­mo­cą przy­ci­sku Go­ogle +1 Ty i in­ni użyt­kow­ni­cy otrzy­mu­je­cie sper­so­na­li­zo­wa­ne tre­ści od Go­ogle i na­szych part­ne­rów. Go­ogle prze­cho­wu­je za­rów­no in­for­ma­cje o tym, że da­łeś +1 dla da­nej tre­ści, jak i in­for­ma­cje o stro­nie, któ­rą prze­glą­da­łeś, gdy klik­ną­łeś +1. Two­je +1s mo­gą być wy­świe­tla­ne ja­ko po­wia­do­mie­nia wraz z na­zwą pro­fi­lu i zdję­ciem w usłu­gach Go­ogle, ta­kich jak wy­ni­ki wy­szu­ki­wa­nia lub w pro­fi­lu Go­ogle, lub w in­nych miej­scach na stro­nach in­ter­ne­to­wych i re­kla­mach w In­ter­ne­cie.
Go­ogle za­pi­su­je in­for­ma­cje o Two­ich dzia­ła­niach +1 w ce­lu ulep­sze­nia usług Go­ogle dla Cie­bie i in­nych. Aby sko­rzy­stać z przy­ci­sku Go­ogle +1, na­le­ży po­sia­dać wi­docz­ny glo­bal­nie, pu­blicz­ny pro­fil Go­ogle, któ­ry mu­si za­wie­rać co naj­mniej na­zwę wy­bra­ną dla pro­fi­lu. Ta na­zwa jest uży­wa­na we wszyst­kich usłu­gach Go­ogle. W nie­któ­rych przy­pad­kach na­zwa ta mo­że rów­nież za­stą­pić in­ną na­zwę uży­tą przez użyt­kow­ni­ka pod­czas udo­stęp­nia­nia tre­ści za po­śred­nic­twem kon­ta Go­ogle. Toż­sa­mość Two­je­go pro­fi­lu Go­ogle mo­że być wy­świe­tla­na użyt­kow­ni­kom, któ­rzy zna­ją Twój ad­res e‑mail lub po­sia­da­ją in­ne in­for­ma­cje iden­ty­fi­ku­ją­ce Cię.

Wy­ko­rzy­sta­nie ze­bra­nych in­for­ma­cji:
Oprócz za­sto­so­wań opi­sa­nych po­wy­żej, po­da­ne przez użyt­kow­ni­ka in­for­ma­cje bę­dą wy­ko­rzy­sty­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cą po­li­ty­ką pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle. Go­ogle mo­że pu­bli­ko­wać zbior­cze sta­ty­sty­ki do­ty­czą­ce ak­tyw­no­ści +1 użyt­kow­ni­ków lub udo­stęp­niać je użyt­kow­ni­kom i part­ne­rom, ta­kim jak wy­daw­cy, re­kla­mo­daw­cy lub po­wią­za­ne stro­ny in­ter­ne­to­we.

PO­LI­TY­KA PRY­WAT­NO­ŚCI DO­TY­CZĄ­CA KO­RZY­STA­NIA Z TWIT­TE­RA
Funk­cje ser­wi­su Twit­ter są zin­te­gro­wa­ne na na­szych stro­nach. Funk­cje te są ofe­ro­wa­ne przez Twit­ter Inc, Twit­ter, Inc. 1355 Mar­ket St, Su­ite 900, San Fran­ci­sco, CA 94103, USA. Ko­rzy­sta­jąc z Twit­te­ra i funk­cji “Re-Twe­et”, od­wie­dza­ne przez Pań­stwa stro­ny in­ter­ne­to­we są łą­czo­ne z Pań­stwa kon­tem na Twit­te­rze i udo­stęp­nia­ne in­nym użyt­kow­ni­kom. W trak­cie te­go pro­ce­su da­ne prze­ka­zy­wa­ne są rów­nież do Twit­te­ra.

Pra­gnie­my za­zna­czyć, że my, ja­ko ofe­rent stron, nie ma­my wie­dzy na te­mat tre­ści prze­ka­zy­wa­nych da­nych ani ich wy­ko­rzy­sta­nia przez Twit­te­ra. Wię­cej in­for­ma­cji na ten te­mat moż­na zna­leźć w po­li­ty­ce pry­wat­no­ści Twit­te­ra pod ad­re­sem http://twitter.com/privacy.

Usta­wie­nia ochro­ny da­nych moż­na zmie­nić na Twit­te­rze w usta­wie­niach kon­ta pod adresemhttp://twitter.com/account/settings.