Od 25 Lat Z Suk­ce­sa­mi Ak­tyw­ni Za­wo­do­wo

Nie­za­wod­nosc, Praw­dzi­wosc  & Za­ufa­nie
U nas znaj­dziesz od­po­wied­nia pra­ce, aby byc szcze­sli­wym!

Na­sza mi­sja to Kan­dy­da­ci i Przed­sie­bior­stwa szyb­ko i pew­nie ra­zem po­la­cze­ni.

Grupa ludzi stojących obok siebie i radujących się

Po­znaj sze­ro­ka ga­me roz­nych firm i po­szerz wla­sne do­swiad­cze­nie za­wo­do­we!

Nie­wa­zne czy oso­ba wra­ca­ja­ca po prze­rwie, spe­cja­li­sta z dlu­go­let­nim do­swiad­cze­niem lub po­czat­ku­ja­cy – my da­je­my kaz­de­mu za­wo­do­wa szan­se . U nas znaj­dzie­cie pra­ce w roz­no­rod­nych bran­zach. Od biu­ro­wych za­wo­dow po­przez za­wo­dy prze­my­slo­we oraz rze­mie­sl­ni­cze, tak jak i w opie­ce, me­dy­cy­nie i o wie­le wie­cej.  Od­kry­wa­my na no­wo wa­sze mo­zli­wo­sci i do­pa­so­wu­je­my od­po­wied­ni za­wod ja­ki naj­bar­dziej pa­su­je.

Agen­cja Pra­cy Ra­tis­bo­na GmbH po­wsta­la z re­gens­bur­skie­go Start-Up w przed­sie­bior­stwa i uro­sla do re­no­mo­wa­ne­go do­rad­cy per­so­na­le­go w roz­nych lo­ka­li­za­cjach. Od za­lo­ze­nia przez  Nor­ber­ta Me­ie­ra w ro­ku 1994 do­pa­so­wu­je­my z suk­ce­sem chet­nych do pra­cy do przed­sie­biorst. W ro­ku 1997 fir­ma do­sta­la po­zwo­le­nie na czas nie­okre­slo­ny dla  dzia­lal­no­sci. Po­nad­to na­sza dzia­lal­nosc jest cer­ti­fi­ko­wa­na ja­ko­scia DIN EN ISO 9001.  

Ra­tis­bo­na Re­cru­ta­cja

Je­ste­śmy szcze­gól­nie dum­ni z na­szej re­kru­ta­cji – nasz ze­spól eks­per­tów jest do­step­ny dla na­szych osób po­szu­ku­ja­cych pra­cy i klien­tów w każ­dej chwi­li na wszel­kie py­ta­nia do­ty­cza­ce bez­po­śred­nie­go sta­żu.

Za­trud­nia­jac pra­cow­ni­ków w Rats­bo­na, sku­pia­my sie na lu­dziach i ich in­dy­wi­du­al­nych po­trze­bach. Za­ufa­nie i oso­bi­sta wspól­pra­ca z na­szy­mi kan­dy­da­ta­mi i klien­ta­mi jest na­szym naj­wyż­szym prio­ry­te­tem! Po­ma­ga­my im w pel­ni wy­ko­rzy­stać ich po­ten­cjal i zna­leźć wla­ści­wa sta­la po­zy­cje dla każ­de­go.

Uwa­gi per­so­ne­lu

Twoj glos spra­wia, ze je­ste­smy lep­si. Oto wy­bor na­szych naj­now­szych re­cen­zji w Go­ogle:

Pa­ni Mo­ni­ka… Bar­dzo po­moc­na i życz­li­wa ko­bie­ta. Za­wsze do­brze do­ra­dzi w każ­dej sy­tu­acji. Po­le­cam ser­decz­nie. Po­zdra­wiam
Mi­cha­el
15. Czer­wiec, 2023.
Agen­cja god­na po­le­ce­nia .spraw­nie i szyb­ko podie­łam pra­ce w Ra­tis­bo­nie a pa­ni Mo­ni­ka bar­dzo kom­pe­tent­na , mi­ła i po­moc­na oso­ba ..po­le­cam go­ra­co
Mi­ra Wnęk
6. Czer­wiec, 2023.
Po­le­cam agen­cję pra­cy. Kon­takt na wy­so­kim po­zio­mie. Pa­ni Mo­ni­ka z Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it, prze­mi­ła oso­ba. Pra­ca, któ­rą te­raz wy­ko­nu­ję, jest świet­na. Go­rą­co po­le­cam in­nym oso­bom po­szu­ku­ją­cym pra­cy.😁 Ich emp­feh­le die Agen­tur für Ar­be­it. Kon­takt auf ho­hem Ni­ve­au. Frau Mo­ni­ka von Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it, eine net­te Per­son. Der Job, den ich ge­ra­de ma­che, ist gro­ßar­tig. Ich kann ihn an­de­ren Ar­be­its­su­chen­den wärm­stens emp­feh­len.😁
Ro­bert Ro­bert
3. Czer­wiec, 2023.
Naj­lep­sza agen­cja i szyb­ka po­moc w zna­le­zie­niu pra­cy
Mar­ty­na Łu­bow­ska
3. Czer­wiec, 2023.
Po­le­cam współ­pra­cę z Pa­nią Mo­ni­ką. Szyb­ko i zgod­nie z usta­le­nia­mi do­sta­łem pra­cę.
XxMo­zbxX 01
3. Czer­wiec, 2023.
Po­le­cam! Pa­ni Mo­ni­ka szyb­ko zna­la­zła dla mnie świet­ną pra­cę
Ka­mil Wi­ton
1. Czer­wiec, 2023.
Szcze­rze po­le­cam ! Naj­lep­sza agen­cja pra­cy. Pa­ni Mo­ni­ka prze­sym­pa­tycz­na kom­pe­tent­na oso­ba, któ­ra po­tra­fi szyb­ko zna­leźć pra­cę.
Ka­ro­li­na An­drze­jew­ska
30. Maj, 2023.
Po­le­cam Pa­nia Mo­ni­ke Wój­cik za szyb­kie za­ła­twie­nie faj­ne­go miej­sca pra­cy. Pa­ni Mo­ni­ka jest bar­dzo kom­pe­tent­ną i bar­dzo mi­ła oso­ba. 👍👍
oli­wia zdeb
9. Maj, 2023.
Die be­ste Ze­itar­be­its­fir­ma die ich ken­ne. Im­mer gut drauf. Hil­fs­be­re­it, im­mer gut er­re­ich­bar. Tol­les Te­am. Sehr zu emp­feh­len.
Si­mo­ne Ro­ch­holz
1. Lu­ty, 2023.
Mężczyzna uśmiechający się do swojego smartfona

Lu­dzie

U nas lu­dzie i ich in­dy­wi­du­al­ne po­trze­by sa na pierw­szym miej­scu. Dla nas za­ufa­nie i bez­po­sred­nia pra­ca sa wa­zne. My wspie­ra­my kaz­da oso­be, aby swoj cel w zy­ciu za­wo­do­wym osia­gne­la.

Ja­kosc

Pel­ne za­an­ga­zo­wa­nie na rzecz naj­wyz­szej ja­ko­ści – za­wsze da­je­my z sie­bie wszyst­ko, aby osia­gnac naj­wyz­szej ja­ko­sci re­zul­ta­ty, co spra­wia, ze je­ste­śmy wy­jat­ko­wi i te war­to­sci, kto­re dzis zy­je­my.

Roz­no­rod­nosc

Dzie­ki na­szym pra­cow­ni­kom Ra­tis­bo­na tym­cza­so­wa pra­ca sta­la sie tym, czym jest dzi­siaj. Osia­gnie­my za­do­wo­le­nie pra­cow­ni­ków dzie­ki na­szej otwar­tej struk­tu­rze ko­mu­ni­ka­cyj­nej. Ja­ko ze­spól sta­wia­my czo­la każ­de­mu wy­zwa­niu i pra­cu­je­my z pa­sja dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków i klien­tów.

In­no­wa­cja

Na­szym ce­lem jest nie­ustan­ne ulep­sza­nie na­szej pra­cy, na­szych pro­ce­sów i na­szej or­ga­ni­za­cji. Dal­szy roz­wój jest waż­ny dla za­pew­nie­nia suk­ce­su na­szych klien­tów i pra­cow­ni­ków.