Bez­po­sred­ni Kon­takt Z Na­mi

Po­zwol so­bie do­ra­dzic. Je­stes w do­brych re­kach.
Z Agen­cja Pra­cy Ra­tis­bo­na ra­zem osia­gnie­my cel!

Szu­ka­cie pan­stwo no­wych wy­zwan za­wo­do­wych?

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy be­dzie was wspie­rac, aby zna­lezc no­wa pra­ce, ta­ka kto­ra naj­bar­dziej wam pa­su­je. My za­pro­po­nu­je­my pan­stwu pro­po­zy­cje pra­cy w roz­no­rod­nych bran­zach i roz­no­rod­nych sro­do­wi­skach pra­cy.

Dla nas per­so­nal­na roz­mo­wa jest bar­dzo wa­zna, z na­mi roz­po­zna­cie swo­je po­trze­by i be­dzie­my mo­gli pan­stwu za­pew­nic naj­wyz­szej ja­ko­sci ob­slu­ge klien­ta!
Monika Wojciak

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Pas­sau

Pas­sau to nie­za­le­zne mia­sto uni­wer­sy­tec­kie we wschod­niej Ba­wa­rii, na­le­za­ce do okre­gu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go Dol­na Ba­wa­ria. Pas­sau znaj­du­je sie row­nie­zna gra­ni­cy z Gor­na Au­stria.

Pra­co­daw­cow w re­gio­nie Pas­sau mo­zna zna­lezc w wie­lu roz­nych sek­to­rach. Obec­nie w re­gio­nie dzia­la oko­lo 1860 firm.

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Deg­gen­dorf

Deg­gen­dorf le­zy na Ba­wa­rii w Niem­czech. Mia­sto le­zy w Dol­nej Ba­wa­rii w po­bli­zu La­su Ba­war­skie­go. 

W tym re­gio­nie znaj­du­ja sie roz­ne­go ro­dza­ju przed­sie­bior­stwa ze wszyst­kich branz.

Google Maps

Wczy­tu­jąc ma­pę, ak­cep­tu­jesz po­li­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my Go­ogle.
Do­wiedz się wię­cej

Wczy­taj ma­pę

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Strau­bing

Strau­bing to sa­mo­dziel­ne mia­sto we wschod­niej Ba­wa­rii, na­le­za­ce do okre­gu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go Dol­na Ba­wa­ria. Strau­bing ma obec­nie oko­lo 47 600 miesz­kan­ców i 8 dziel­nic.

Pra­co­daw­cow w re­gio­nie Strau­bing moż­na zna­lezc w wie­lu roz­nych sek­to­rach. Obec­nie w re­gio­nie dzia­la oko­ło 1350 firm.

Pra­ca w Agen­cji Pra­cy Ra­tis­bo­na

Po­szu­ku­je­cie pan­stwo pra­cy?

My po­mo­ze­my Wam  zna­lezc pra­ce na pel­ny lub nie­pel­ny etat. Ja­ko je­den z naj­wiek­szych po­sred­ni­kow pra­cy na Ba­wa­rii, pro­po­nu­je­my pra­ce w roz­no­rod­nych bran­zach i za­kla­dach pra­cy. Je­ste­smy za­wsze po­in­for­mo­wa­ni o ak­tu­al­nym za­po­trze­bo­wa­niu w przed­sie­bior­stwach w na­szym re­gio­nie.

Mo­ze­cie pan­stwo w kaz­dej chwi­li wy­slac do nas po­da­nie o pra­ce ja­ko wla­sna ini­cja­ty­wa,  row­niez kie­dy ofer­ta pra­cy nie znaj­du­je sie obec­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Kie­dy jest wia­sci­wy czas?

Chet­nie po­mo­ze­my!

My trosz­czy­my sie o to , ze per­fek­cyj­ni pra­cow­ni­cy z od­po­wied­ni­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi be­da w pa­su­ja­cym przed­sie­bior­stwie z okre­slo­ny­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi za­trud­nie­ni. Od pierw­sze­go do ostat­nie­go dnia za­trud­nie­nia ma­cie pan­stwo do dys­po­zy­cji na­sze­go per­so­nal­ne­go dys­po­nen­ta ja­ko opie­ku­na po­mie­dzy przed­sie­bior­stwem a pra­cow­ni­ka­mi.

Do­bro i suk­ces na­szych pra­cow­ni­kow oraz klien­tow sa dla nas wa­zne.

Za­py­taj o ofer­ty pra­cy w oko­li­cach Pas­sau, Deg­gen­dorf i Strau­bing!

Wy­slij nam nie­wia­za­ce za­py­ta­nie o po­za­da­na pra­ce, chet­nie sie z To­ba skon­tak­tu­je­my i za­ofe­ru­je­my Ci pra­ce, kto­rej szu­kasz lub al­ter­na­ty­we zgod­nie z Two­imi zy­cze­nia­mi!

Ludzie są szczęśliwi

Skon­tak­tuj sie z na­mi

Tu­taj znaj­dziesz na­sze od­dzia­ly

W na­szych od­dzia­lach roz­no­rod­nie zlo­ka­li­zo­wa­nych znaj­du­ja sie do­swiad­cze­ni pra­cow­ni­cy, przy­go­to­wa­ni na wszyst­kie py­ta­nia i sa w sta­nie idy­wi­du­al­nie wam do­ra­dzic. Dla nas per­so­nal­na i in­dy­wi­du­al­na roz­mo­wa jest bar­dzo wa­zna.

Ma­cie py­ta­nia lub chce­cie wy­pel­nic wa­sza lu­ke per­so­nal­na w przed­sie­bior­stwie? Wy­bierz­cie po pro­stu od­po­wied­ni od­dzial na­szej agen­cji i za­py­taj­cie o po­ra­de.

Ra­tis­bo­na Stro­ny mie­dzy­na­ro­do­we