Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej ma dla Cie­bie wy­ma­rzo­na pra­ce – mnó­stwo atrak­cyj­nych sta­no­wisk cze­ka na Two­ja apli­ka­cje!

La­czy oso­by po­szu­ku­ja­ce pra­cy i fir­my!
Ra­tis­bo­na ofe­ru­je kan­dy­da­tom i fir­mom wla­ści­wa dro­ge do suk­ce­su. Osia­gnij swój cel ra­zem z Ra­tis­bo­na.
O nas ➜
Te­raz 100€ pew­niej pre­mii po­wi­tal­nej!
Two­ja szan­sa na no­we miej­sce pra­cy!
W zwiaz­ku z ofer­ta­mi pra­cy ➜
Twój oso­bi­sty uslu­go­daw­ca z po­nad 25-let­nim do­świad­cze­niem!
Nie­za­leż­nie od te­go, ja­kiej pra­cy szu­kasz, dla każ­de­go kan­dy­da­ta znaj­dzie­my od­po­wied­nia ofer­te pra­cy – bez­piecz­nie i szyb­ko do ce­lu!

Zla re­pu­ta­cja, ja­ko bran­za mia­la kil­ka lat te­mu, zna­cza­co sie zmie­ni­la. Co­raz wie­cej osób ko­rzy­sta z pra­cy tym­cza­so­wej, aby zy­skać no­we per­spek­ty­wy za­wo­do­we i roz­po­czać ka­rie­re za­wo­do­wa. Ja­ko od­no­sza­cy suk­ce­sy do­staw­ca uslug per­so­nal­nych, udzie­li­my Ci oso­bi­stych i bez­plat­nych po­rad oraz wspar­cia w po­szu­ki­wa­niu pra­cy.

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej

Od po­nad 25 lat je­ste­śmy od­no­sza­cym suk­ce­sy do­staw­ca uslug HR.

Oprócz ob­sza­rów tech­nicz­nych i biz­ne­so­wych Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it GmbH kon­cen­tru­je sie rów­nież na lu­dziach biz­ne­su, in­for­ma­ty­kach i na­ukow­cach. Dzie­ki na­szej sie­ci i wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu ja­ko do­staw­cy uslug per­so­nal­nych na­si kan­dy­da­ci zy­sku­ja atrak­cyj­ne miej­sca pra­cy w TOP fir­mach!

Two­ja pew­na pre­mia w Ra­tis­bo­nie!

Czy je­steś pra­cow­ni­kiem Ra­tis­bo­na i znasz ko­goś, kto chce wejść w świat pra­cy lub szu­ka no­wej orien­ta­cji za­wo­do­wej? Po­leć nas! Nie ma zna­cze­nia, czy sa to krew­ni, zna­jo­mi czy przy­ja­cie­le: je­śli re­ko­men­da­cja pra­cow­ni­ka sie po­wie­dzie i zo­sta­nie z na­mi, za­slu­gu­jesz na do­dat­ko­wa pre­mie w wy­so­ko­ści 150 €!

Szyb­kie za­sto­so­wa­nie

Ma­my to, cze­go szu­kasz!

My je­ste­śmy:

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej

Agen­cja pra­cy tym­cza­so­wej zo­sta­ła za­lo­żo­na w Re­gens­bur­gu. Od 1994 je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w tech­nicz­nych, han­dlo­wych i aka­de­mic­kich bran­żach sta­le ak­tyw­ni. Z na­szym dlu­go­let­nim do­świad­cze­niem wspie­ra­my kan­dy­da­tów, by osia­ga­li swo­je ce­le w pra­cy i re­ali­zo­wa­li sie w ka­rie­rze. Od­cia­ża­my przed­sie­bior­stwa suk­ce­syw­nie w za­rza­dza­niu per­so­ne­lem.

My ofe­ru­je­my:

Pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie

My trosz­czy­my sie o to, ze ide­al­ni  pra­cow­ni­cy.

Z wy­ma­ga­ny­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi i w pra­wi­dlo­wych przed­sie­bior­stwach be­da za­trud­nie­ni zgod­nie ze spe­cy­ficz­nym za­po­trze­bo­wa­niem.  

Od pierw­sze­go do osta­nie­go dnia w pra­cy na­si per­so­nal­ni dys­po­nen­ci sa oso­ba­mi od  kon­tak­tow po­mie­dzy przed­sie­bior­stwa­mi a pra­cow­ni­ka­mi. Przy czym dla nas wa­zny jest suk­ces i do­bro na­szych pra­cow­ni­kow jak i  klien­tow.

My ma­my:

Przy­jem­nośc z pra­cy

My trosz­czy­my sie o to, ze ide­al­ni  pra­cow­ni­cy. Z wy­ma­ga­ny­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi i w pra­wi­dlo­wych przed­sie­bior­stwach be­da za­trud­nie­ni zgod­nie ze spe­cy­ficz­nym za­po­trze­bo­wa­niem. Od pierw­sze­go do osta­nie­go dnia w pra­cy na­si per­so­nal­ni dys­po­nen­ci sa oso­ba­mi od  kon­tak­tow po­mie­dzy przed­sie­bior­stwa­mi a pra­cow­ni­ka­mi. Przy czym dla nas wa­zny jest suk­ces i do­bro na­szych pra­cow­ni­kow jak i  klien­tow. Po­ho­da a úspěch na­šich za­měst­nan­ců a záka­zníků jsou pro nás důle­ži­té!

Ofe­ru­je­my bez­piecz­na i pew­na pra­ce oraz du­za szan­se na prze­je­cie klien­ta!

Znajdz swo­ja wy­ma­rzo­na pra­ce z agen­cja za­trud­nie­nia Ra­tis­bo­na!

Zla opi­nia, ja­kaa jesz­cze kil­ka lat te­mu mia­ly agen­cje za­trud­nie­nia, ule­gla znacz­nej zmia­nie. Co­raz wie­cej osob ko­rzy­sta z uslug agen­cji za­trud­nie­nia, aby zna­lezc no­wa ka­rie­re i per­spek­ty­wy, a tak­ze aby roz­po­czac swo­ja ka­rie­re.

Ja­ko sku­tecz­ny do­staw­ca uslug re­kru­ta­cyj­nych, z przy­jem­no­scia udzie­li­my Ci oso­bi­stej, bez­plat­nej po­ra­dy i wspar­cia w po­szu­ki­wa­niu pra­cy.

Kobieta podpisuje umowę
0
Lat do­swiad­cze­nia
0
Zmo­ty­wo­wa­nych od­dzia­low
0 %
Nie­za­wod­nosc

Ja­ko do­staw­ca uslug per­so­naln­nych z po­nad 25-let­nim do­świad­cze­niem

Czas na na­step­ny krok w ka­rie­rze! Czy ja­ko asy­stent­ka biu­ro­wa, slu­sasz za­kla­do­wy lub opie­kun do osob star­szych, znaj­dzie­my dla kaz­de­go kan­dy­da­ta pa­su­ja­ca ofer­te pra­cy. Po­przez na­sze dlu­go­let­nie do­swiad­cze­nie i Know- How  wy­po­zy­cza­my wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel tak sa­mo jak bez­po­sred­nio za­trud­nia­my.

Mężczyzna i kobieta siedzący przed smartfonem

Uwa­gi per­so­ne­lu

Twoj glos spra­wia, ze je­ste­smy lep­si. Oto wy­bor na­szych naj­now­szych re­cen­zji w Go­ogle:

Top ze­it­fir­ma. Ar­be­it­sver­mit­tlung ging schnell und ein­fach. Ich bin bei Mo­ni­ka. Sie ist su­per freun­dlich, sehr en­ga­giert und küm­mert sich im­mer so­fort um me­ine An­lie­gen. Die Kom­mu­ni­ka­tion per What­sapp läuft ein­wand­frei. Lohn ist im­mer pünk­tlich da (me­istens ein pa­ar ta­ge vor­her). Auch wenn man einen kle­inen Vor­schuss braucht ist das geld in der Re­gel am sel­ben tag aufm Kon­to. So­gar einen E Sco­oter wird einem ko­sten­los zur Ver­fügung ge­stellt. Bin sehr zu­frie­den. Kann ich nur emp­feh­len.
Ke­vin En­gel­hardt
16. Li­sto­pad, 2023.
Naj­lep­sza agen­cja pra­cy tym­cza­so­wej ja­ką znam. Po­moc­ni za­wsze ła­two dostępni.Świetny ze­spół. Po­le­cam przede wszyst­kim pa­nią Mo­ni­kę.
Da­riusz Kło­szew­ski
4. Paź­dzier­nik, 2023.
Von mir auch 5 Ster­ne aber nicht nur für die Freun­dlich­ke­it, son­dern auch für al­les an­de­re. Wir­klich eine su­per Ze­itar­be­it­fir­ma 😊👍
Da­mian 80
3. Paź­dzier­nik, 2023.
Im­mer po­si­ti­ver Kon­takt mit Herrn Akin. Gel­de­in­gang im­mer pünk­tlich
Bian­ca Se­idl
1. Paź­dzier­nik, 2023.
Я удовлетворена услугами фирмы приветливый персонал, я считаю что это лучшая организация по трудоустройству. Большое спасибо Селим Акин.
An­na Fi­lon­chik
1. Paź­dzier­nik, 2023.
Ich war sehr zufrieden,die Kom­mu­ni­ka­tion war ein­wand­frei, die Bez­ah­lung sehr gut und die Mi­tar­be­iter im­mer höflich und hil­fs­be­re­it. Sehr zu emp­feh­len.
Rid Gan­zil
29. Wrze­sień, 2023.
Sehr gu­te Leu­te im­mer freun­dlich und hil­fs­be­re­it vor al­lem der se­lim hat im­mer ein of­fe­nes Ohr und ver­sucht im­mer zu hel­fen wenn Hil­fe be­nötigt wird Für eine le­ih­fir­ma se­id ihr viel zu gut
Do­ni Li­ri
29. Wrze­sień, 2023.
Stets sehr an­ge­neh­me und ein­fa­che Kom­mu­ni­ka­tion auf Au­gen­höhe durch Herrn Ebert und se­in Te­am. Fa­ire und im­mer sehr pünk­tli­che Bez­ah­lung und nach sechs Mo­na­ten kam die Über­nah­me durch das Unter­neh­men in we­lchem ich ein­ge­setzt war. Al­le Vo­rur­te­ilen zum Trotz was man so über Le­ihar­be­it hört ble­ibt bei man­chen Unter­neh­men nur der Weg um als Qu­ere­in­ste­iger einen Fuß in die Tür zu be­kom­men, Ra­tis­bo­na und Herrn Ebert kann ich hier une­in­ge­schränkt emp­feh­len.
Pier­re Schal­ler
7. Wrze­sień, 2023.
War hier über ein Jahr an­ge­stellt und wur­de zu einer sehr gu­ten Fir­ma we­iter ver­mit­telt. Al­le Berater/Mitarbeiter in die­ser Fir­ma sind men­schlich schwer in Ord­nung und hel­fen einem bei so ziem­lich al­lem. Man wird in ke­ine Fir­ma ge­drückt son­dern es wird ge­schaut, dass man auch dort hin kommt wo man sich wohl fühlt. Kann es je­dem nur wärm­sten emp­feh­len sich die­se Ze­itar­be­its­fir­ma an­zu­se­hen. Lg Do­mi­nik 😉
I Squ­at ur Curls
4. Wrze­sień, 2023.
🫡
Val­mir Gru­laj
27. Sier­pień, 2023.

Apli­kuj z wla­sna ini­cja­ty­wa!