La­czy oso­by po­szu­ku­ja­ce pra­cy i fir­my!
Ra­tis­bo­na ofe­ru­je kan­dy­da­tom i fir­mom wla­ści­wa dro­ge do suk­ce­su. Osia­gnij swój cel ra­zem z Ra­tis­bo­na.
O nas
Te­raz 100€ pew­nej pre­mii po­wi­tal­nej!
Two­ja szan­sa na no­we miej­sce pra­cy!
In­for­ma­cje o ofer­tach pra­cy
Twój oso­bi­sty uslu­go­daw­ca z 30-let­nim do­świad­cze­niem!
Nie­za­leż­nie od te­go, ja­kiej pra­cy szu­kasz, dla każ­de­go kan­dy­da­ta znaj­dzie­my od­po­wied­nia ofer­te pra­cy – bez­piecz­nie i szyb­ko do ce­lu!

Zla re­pu­ta­cja, ja­ko bran­za mia­la kil­ka lat te­mu, zna­cza­co sie zmie­ni­la. Co­raz wie­cej osób ko­rzy­sta z pra­cy tym­cza­so­wej, aby zy­skać no­we per­spek­ty­wy za­wo­do­we i roz­po­czać ka­rie­re za­wo­do­wa. Ja­ko od­no­sza­cy suk­ce­sy do­staw­ca uslug per­so­nal­nych, udzie­li­my Ci oso­bi­stych i bez­plat­nych po­rad oraz wspar­cia w po­szu­ki­wa­niu pra­cy.

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej

Od po­nad 25 lat je­ste­śmy od­no­sza­cym suk­ce­sy do­staw­ca uslug HR. Oprócz ob­sza­rów tech­nicz­nych i biz­ne­so­wych Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it GmbH kon­cen­tru­je sie rów­nież na lu­dziach biz­ne­su, in­for­ma­ty­kach i na­ukow­cach. Dzie­ki na­szej sie­ci i wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu ja­ko do­staw­cy uslug per­so­nal­nych na­si kan­dy­da­ci zy­sku­ja atrak­cyj­ne miej­sca pra­cy w TOP fir­mach!

Two­ja pew­na pre­mia!

Czy je­steś pra­cow­ni­kiem Ra­tis­bo­na i znasz ko­goś, kto chce wejść w świat pra­cy lub szu­ka no­wej orien­ta­cji za­wo­do­wej? Po­leć nas! Nie ma zna­cze­nia, czy sa to krew­ni, zna­jo­mi czy przy­ja­cie­le: je­śli re­ko­men­da­cja pra­cow­ni­ka sie po­wie­dzie i zo­sta­nie z na­mi, za­slu­gu­jesz na do­dat­ko­wa pre­mie w wy­so­ko­ści 150 €!

 

Ma­my to, cze­go szu­kasz!

My je­ste­śmy:

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej

Agen­cja pra­cy tym­cza­so­wej zo­sta­ła za­lo­żo­na w Re­gens­bur­gu. Od 1994 je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w tech­nicz­nych, han­dlo­wych i aka­de­mic­kich bran­żach sta­le ak­tyw­ni. Z na­szym dlu­go­let­nim do­świad­cze­niem wspie­ra­my kan­dy­da­tów, by osia­ga­li swo­je ce­le w pra­cy i re­ali­zo­wa­li sie w ka­rie­rze za­wo­do­wej. Od­cia­ża­my przed­sie­bior­stwa suk­ce­syw­nie w za­rza­dza­niu per­so­ne­lem.

My ofe­ru­je­my:

Pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie

Od pierw­sze­go do osta­nie­go dnia w pra­cy na­si per­so­nal­ni dys­po­nen­ci sa oso­ba­mi od  kon­tak­tow po­mie­dzy przed­sie­bior­stwa­mi a pra­cow­ni­ka­mi. Przy czym dla nas wa­zny jest suk­ces i do­bro na­szych pra­cow­ni­kow jak i  klien­tow.

My ma­my:

Ra­dość z pra­cy!

My trosz­czy­my sie o to, aby kan­dy­da­ci  do pra­cy  z po­za­da­ny­mi  kwa­li­fi­ka­cja­mi by­li za­trud­nie­ni zgod­nie ze spe­cy­ficz­nym za­po­trze­bo­wa­niem. 

Bez­pie­czeń­stwo za­trud­nie­nia i szan­sa na przy­je­cie

Zla opi­nia, ja­kaa jesz­cze kil­ka lat te­mu mia­ly agen­cje za­trud­nie­nia, ule­gla znacz­nej zmia­nie. Co­raz wie­cej osob ko­rzy­sta z uslug agen­cji za­trud­nie­nia, aby zna­lezc no­wa ka­rie­re i per­spek­ty­wy, a tak­ze aby roz­po­czac swo­ja ka­rie­re.

Ja­ko sku­tecz­ny do­staw­ca uslug re­kru­ta­cyj­nych, z przy­jem­no­scia udzie­li­my Ci oso­bi­stej, bez­plat­nej po­ra­dy i wspar­cia w po­szu­ki­wa­niu pra­cy.

0
Lat do­swiad­cze­nia
0
Zmo­ty­wo­wa­ni part­ne­rzy
0 %
Nie­za­wod­nosc

Do­staw­ca uslug per­so­nal­nych z 30-let­nim do­świad­cze­niem na ryn­ku pra­cy!

Czas na na­step­ny krok w ka­rie­rze! Czy je­stes  asy­stent­ka biu­ro­wa, slu­sasz za­kla­do­wy lub opie­kun do osob star­szych, znaj­dzie­my dla kaz­de­go kan­dy­da­ta pa­su­ja­ca ofer­te pra­cy. Po­przez na­sze dlu­go­let­nie do­swiad­cze­nie i Know- How  wy­po­zy­cza­my wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel tak sa­mo jak bez­po­sred­nio za­trud­nia­my.

Glo­sy per­so­ne­lu

Opi­nie o nas, kto­re znaj­dziesz na ofi­cjal­nej stro­nie Go­ogle! Praw­dzi­we ko­men­ta­rze na­szych pra­cow­ni­kow!

Alma Gashi
Al­ma Ga­shi
Ist al­les su­per und schnell ge­lau­fen. Wir wa­ren bei Herr Ebert und in­ner­halb 3 Mo­na­te wur­de me­in Mann Fest über­nom­men, Su­per zu­frie­den. Nur zum emp­feh­len ☺️
critx V
critx V
Die Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it GmbH ze­ich­net sich durch ih­re zu­ver­läs­si­ge Ver­mit­tlung aus, was zu er­fol­gre­ichen Part­ner­scha­ften mit Unter­neh­men führt. Be­son­ders er­wäh­nen­swert ist me­in Di­spo­nent Se­lim Akin, der mit se­iner he­rau­sra­gen­den Or­ga­ni­sa­tion und se­inem En­ga­ge­ment da­für sorgt, dass me­ine Be­dürf­nis­se stets er­füllt wer­den und ich mich gut be­treut füh­le.
Anna Gladkov
An­na Glad­kov
sehr freun­dlich und zu­vor­kom­mend! Dan­ke Se­lim
Александр Баранов
Александр Баранов
Очень хорошая фирма по трудоустройству! Особенно благодарен Se­lim Akin. 👍
Andreas Raith
An­dre­as Ra­ith
Gu­te Ze­itar­be­its­fir­ma, net­te Mi­tar­be­iter und Top Unter­stüt­zung. Der für mich zu­stän­di­ge Di­spo­nent Se­lim hat mir in je­gli­chen Pro­ble­men im­mer ge­hol­fen, schnell ge­an­twor­tet und auch sonst hat al­les su­per ge­passt. 👍👍👍👍
SSJ Meister
SSJ Me­ister
Top Ze­it­fir­ma, net­te Emp­fang und freun­dli­che Mi­tar­be­iter. Se­lim Akin hat mich be­gle­itet und mir sehr ge­hol­fen, bin sehr zu­frie­den mit der Fir­ma
Burton Benn
Bur­ton Benn
Sehr unpro­fes­sio­nell, er­kun­di­gen sich we­nig oder in me­inem Fall gar nicht bei denn Fir­men so das man am Schluss vor Tat­sa­chen steht die vor­her we­der ab­ge­spro­chen noch ve­re­in­bart wah­ren.
Kevin Engelhardt
Ke­vin En­gel­hardt
Top ze­it­fir­ma. Ar­be­it­sver­mit­tlung ging schnell und ein­fach. Ich bin bei Mo­ni­ka. Sie ist su­per freun­dlich, sehr en­ga­giert und küm­mert sich im­mer so­fort um me­ine An­lie­gen. Die Kom­mu­ni­ka­tion per What­sapp läuft ein­wand­frei. Lohn ist im­mer pünk­tlich da (me­istens ein pa­ar ta­ge vor­her). Auch wenn man einen kle­inen Vor­schuss braucht ist das geld in der Re­gel am sel­ben tag aufm Kon­to. So­gar einen E Sco­oter wird einem ko­sten­los zur Ver­fügung ge­stellt. Bin sehr zu­frie­den. Kann ich nur emp­feh­len.
Dariusz Kłoszewski
Da­riusz Kło­szew­ski
Naj­lep­sza agen­cja pra­cy tym­cza­so­wej ja­ką znam. Po­moc­ni za­wsze ła­two dostępni.Świetny ze­spół. Po­le­cam przede wszyst­kim pa­nią Mo­ni­kę.