La­czy oso­by po­szu­ku­ja­ce pra­cy i fir­my!
Ra­tis­bo­na ofe­ru­je kan­dy­da­tom i fir­mom wla­ści­wa dro­ge do suk­ce­su. Osia­gnij swój cel ra­zem z Ra­tis­bo­na.
O nas
Te­raz 100€ pew­nej pre­mii po­wi­tal­nej!
Two­ja szan­sa na no­we miej­sce pra­cy!
In­for­ma­cje o ofer­tach pra­cy
Twój oso­bi­sty uslu­go­daw­ca z 30-let­nim do­świad­cze­niem!
Nie­za­leż­nie od te­go, ja­kiej pra­cy szu­kasz, dla każ­de­go kan­dy­da­ta znaj­dzie­my od­po­wied­nia ofer­te pra­cy – bez­piecz­nie i szyb­ko do ce­lu!

Zla re­pu­ta­cja, ja­ko bran­za mia­la kil­ka lat te­mu, zna­cza­co sie zmie­ni­la. Co­raz wie­cej osób ko­rzy­sta z pra­cy tym­cza­so­wej, aby zy­skać no­we per­spek­ty­wy za­wo­do­we i roz­po­czać ka­rie­re za­wo­do­wa. Ja­ko od­no­sza­cy suk­ce­sy do­staw­ca uslug per­so­nal­nych, udzie­li­my Ci oso­bi­stych i bez­plat­nych po­rad oraz wspar­cia w po­szu­ki­wa­niu pra­cy.

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej

Od po­nad 25 lat je­ste­śmy od­no­sza­cym suk­ce­sy do­staw­ca uslug HR. Oprócz ob­sza­rów tech­nicz­nych i biz­ne­so­wych Ra­tis­bo­na Ze­itar­be­it GmbH kon­cen­tru­je sie rów­nież na lu­dziach biz­ne­su, in­for­ma­ty­kach i na­ukow­cach. Dzie­ki na­szej sie­ci i wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu ja­ko do­staw­cy uslug per­so­nal­nych na­si kan­dy­da­ci zy­sku­ja atrak­cyj­ne miej­sca pra­cy w TOP fir­mach!

Two­ja pew­na pre­mia!

Czy je­steś pra­cow­ni­kiem Ra­tis­bo­na i znasz ko­goś, kto chce wejść w świat pra­cy lub szu­ka no­wej orien­ta­cji za­wo­do­wej? Po­leć nas! Nie ma zna­cze­nia, czy sa to krew­ni, zna­jo­mi czy przy­ja­cie­le: je­śli re­ko­men­da­cja pra­cow­ni­ka sie po­wie­dzie i zo­sta­nie z na­mi, za­slu­gu­jesz na do­dat­ko­wa pre­mie w wy­so­ko­ści 150 €!

 

Ma­my to, cze­go szu­kasz!

My je­ste­śmy:

Ra­tis­bo­na Agen­cja Pra­cy Tym­cza­so­wej

Agen­cja pra­cy tym­cza­so­wej zo­sta­ła za­lo­żo­na w Re­gens­bur­gu. Od 1994 je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w tech­nicz­nych, han­dlo­wych i aka­de­mic­kich bran­żach sta­le ak­tyw­ni. Z na­szym dlu­go­let­nim do­świad­cze­niem wspie­ra­my kan­dy­da­tów, by osia­ga­li swo­je ce­le w pra­cy i re­ali­zo­wa­li sie w ka­rie­rze za­wo­do­wej. Od­cia­ża­my przed­sie­bior­stwa suk­ce­syw­nie w za­rza­dza­niu per­so­ne­lem.

My ofe­ru­je­my:

Pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie

Od pierw­sze­go do osta­nie­go dnia w pra­cy na­si per­so­nal­ni dys­po­nen­ci sa oso­ba­mi od  kon­tak­tow po­mie­dzy przed­sie­bior­stwa­mi a pra­cow­ni­ka­mi. Przy czym dla nas wa­zny jest suk­ces i do­bro na­szych pra­cow­ni­kow jak i  klien­tow.

My ma­my:

Ra­dość z pra­cy!

My trosz­czy­my sie o to, aby kan­dy­da­ci  do pra­cy  z po­za­da­ny­mi  kwa­li­fi­ka­cja­mi by­li za­trud­nie­ni zgod­nie ze spe­cy­ficz­nym za­po­trze­bo­wa­niem. 

Bez­pie­czeń­stwo za­trud­nie­nia i szan­sa na przy­je­cie

Zla opi­nia, ja­kaa jesz­cze kil­ka lat te­mu mia­ly agen­cje za­trud­nie­nia, ule­gla znacz­nej zmia­nie. Co­raz wie­cej osob ko­rzy­sta z uslug agen­cji za­trud­nie­nia, aby zna­lezc no­wa ka­rie­re i per­spek­ty­wy, a tak­ze aby roz­po­czac swo­ja ka­rie­re.

Ja­ko sku­tecz­ny do­staw­ca uslug re­kru­ta­cyj­nych, z przy­jem­no­scia udzie­li­my Ci oso­bi­stej, bez­plat­nej po­ra­dy i wspar­cia w po­szu­ki­wa­niu pra­cy.

Lat do­swiad­cze­nia
0
Zmo­ty­wo­wa­ni part­ne­rzy
0
Nie­za­wod­nosc
0 %

Do­staw­ca uslug per­so­nal­nych z 30-let­nim do­świad­cze­niem na ryn­ku pra­cy!

Czas na na­step­ny krok w ka­rie­rze! Czy je­stes  asy­stent­ka biu­ro­wa, slu­sasz za­kla­do­wy lub opie­kun do osob star­szych, znaj­dzie­my dla kaz­de­go kan­dy­da­ta pa­su­ja­ca ofer­te pra­cy. Po­przez na­sze dlu­go­let­nie do­swiad­cze­nie i Know- How  wy­po­zy­cza­my wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel tak sa­mo jak bez­po­sred­nio za­trud­nia­my.

Glo­sy per­so­ne­lu

Opi­nie o nas, kto­re znaj­dziesz na ofi­cjal­nej stro­nie Go­ogle! Praw­dzi­we ko­men­ta­rze na­szych pra­cow­ni­kow!

Alma Gashi
Alma Gashi
Ist alles super und schnell gelaufen. Wir waren bei Herr Ebert und innerhalb 3 Monate wurde mein Mann Fest übernommen, Super zufrieden. Nur zum empfehlen ☺️
critx V
critx V
Die Ratisbona Zeitarbeit GmbH zeichnet sich durch ihre zuverlässige Vermittlung aus, was zu erfolgreichen Partnerschaften mit Unternehmen führt. Besonders erwähnenswert ist mein Disponent Selim Akin, der mit seiner herausragenden Organisation und seinem Engagement dafür sorgt, dass meine Bedürfnisse stets erfüllt werden und ich mich gut betreut fühle.
Anna Gladkov
Anna Gladkov
sehr freundlich und zuvorkommend! Danke Selim
Александр Баранов
Александр Баранов
Очень хорошая фирма по трудоустройству! Особенно благодарен Selim Akin. 👍
Andreas Raith
Andreas Raith
Gute Zeitarbeitsfirma, nette Mitarbeiter und Top Unterstützung. Der für mich zuständige Disponent Selim hat mir in jeglichen Problemen immer geholfen, schnell geantwortet und auch sonst hat alles super gepasst. 👍👍👍👍
SSJ Meister
SSJ Meister
Top Zeitfirma, nette Empfang und freundliche Mitarbeiter. Selim Akin hat mich begleitet und mir sehr geholfen, bin sehr zufrieden mit der Firma
Burton Benn
Burton Benn
Sehr unprofessionell, erkundigen sich wenig oder in meinem Fall gar nicht bei denn Firmen so das man am Schluss vor Tatsachen steht die vorher weder abgesprochen noch vereinbart wahren.
Kevin Engelhardt
Kevin Engelhardt
Top zeitfirma. Arbeitsvermittlung ging schnell und einfach. Ich bin bei Monika. Sie ist super freundlich, sehr engagiert und kümmert sich immer sofort um meine Anliegen. Die Kommunikation per Whatsapp läuft einwandfrei. Lohn ist immer pünktlich da (meistens ein paar tage vorher). Auch wenn man einen kleinen Vorschuss braucht ist das geld in der Regel am selben tag aufm Konto. Sogar einen E Scooter wird einem kostenlos zur Verfügung gestellt. Bin sehr zufrieden. Kann ich nur empfehlen.
Dariusz Kłoszewski
Dariusz Kłoszewski
Najlepsza agencja pracy tymczasowej jaką znam. Pomocni zawsze łatwo dostępni.Świetny zespół. Polecam przede wszystkim panią Monikę.